Informacje dotyczące ochrony danych osobowych
I. Administratorem Pana/i danych osobowych jest P.P.H.U. „AGMAR” Mariusz Pasztaleniec z siedzibą w Chwałowice 97, 37-455 Radomyśl, Tel. kontaktowy 15 845 37 19, e-mail: biuro@agmar.biz.pl.
II. II. Dane osobowe Administrator wykorzystuje w następujących celach:
1) Zawarcia i realizacji łączącej strony umowy, w tym zapewnienia jakości świadczonych usług (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit b RODO – “wykonanie umowy”, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
2) Wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze w związku z prowadzoną dział. gospodarczą i realizacją umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c RODO – “obowiązek prawny” np. wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi odnośnie zgłaszanych reklamacji.
3) Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora)
4) Marketingu bezpośredniego produktów i usług oferowanych przez Administratora (podstawa prawna art. 6 ust 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy)

III. Pana/Pani Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów tj.:
1. A) w zakresie realizacji zawartej umowy – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym okresie przez czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
2. B) w zakresie wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze przez czas wykonania tych obowiązków, lub przez czas, w którym przepisy prawne nakazują przechowywać dane lub przez czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje niewykonania obowiązku,
3. C) w zakresie marketingu bezpośredniego – przez czas trwania umowy

IV. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora , Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
A) podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora:
– podmiotom świadczącym Administratorowi usługi konsultacyjne, doradcze, rachunkowe, podatkowe, pomocy prawnej, audytowe, obsługi systemów informatycznych lub teleinformatycznych;
– agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora,
– podwykonawcom wspierającym Administratora w wykonywaniu umów łączących Administratora z klientem np. montaż towaru, dostawa towaru, usługi serwisowe,
B) Innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
– agentom, dystrybutorom Administratora i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży towarów lub usług będących w ofercie Administratora – w celu rozliczenia należnego im wynagrodzenia,
– podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
– podmiotom prowadzącym działalność płatniczą – w celu dokonania zwrotów środków na rzecz klienta,
– podmiotom nabywającym wierzytelności – w przypadku braku zapłaty przez klienta faktur lub rachunków w terminie.
V. W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
A) dostępu do treści danych (art. 15 RODO); uzyskania ich kopii,
B) sprostowania (poprawienia) danych (art. 16 RODO);
C) usunięcia danych przetwarzanych (art. 17 RODO);
D) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
E) przenoszenia danych (art. 20 RODO);
F) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez Administratora.
W celu skorzystania z w.w. praw należy skontaktować się z Administratorem . Dane do kontaktu: adres: P.P.H.U. „AGMAR” Mariusz Pasztaleniec, Chwałowice 97, 37-455 Radomyśl., (wystarczy wysłać list zwykły)
Tel. 15 845 37 19, e-mail: biuro@agmar.biz.pl
VI.W przypadku uznania, że Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII . Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu związanym z automatycznym podejmowaniem decyzji tj. profilowaniu które odbywałoby się bez udziału człowieka.
VIII. Jednocześnie potwierdzamy, że:
-nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach innych niż przewidziane przepisami prawa,
– przetwarzamy Państwa dane tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne
– dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych
-nie sprzedajemy Państwa danych osobowych jakimkolwiek podmiotom.

w kilku słowach: drzwi drewniane, producent drzwi drewnianych, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe drewniane, producent drzwi zewnętrznych, ładne drzwi drewniane, dobre drzwi drewniane, dobre drzwi zewnętrzne, drzwi na wymiar, drzwi nietypowe, agmar drzwi drewniane, drzwi agmar, drzwi zewnętrzne, drzwi zewnętrzne agmar, drzwi wewnętrzne, obre drzwi zewnętrzne, drzwi drewniane kraków, producent drzwi drewnianych kraków, drzwi drewniane łódź, producent drzwi drewnianych łódź, drzwi drewniane Warszawa, producent drzwi drewnianych Warszawa, drzwi drewniane Radom, producent drzwi drewnianych Radom

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma P.P.H.U. „AGMAR” z siedzibą w Chwałowice 97, kod pocztowy 37-455 Radomyśl, adres e-mail: biuro@agmar.biz.pl, tel. 15 845 37 19. Czytaj Obowiązek Infromacyjny Ochrony Danych

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close